Trung tâm Thí nghiệm

Cập nhật lúc: 15:41 ngày 15/01/2014 | Lượt xem: 2097

Website: http://thinghiem.tnut.edu.vn/

GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm Thí nghiệm Trường Đại học KTCN đã được thành lập theo quyết định số 120/QĐ - TCCB ngày 25 tháng 02 năm 2008 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Lãnh đạo Trung tâm

- Giám đốc Trung tâm: TS. Nguyễn Quân Nhu

Điện thoại/Fax: 0280 3947 550; Mobi: 0983 365 414

Email:  nqnhudhktcn@yahoo.com.vn

quannhu@tnut.edu.vn

- Phó Giám đốc Trung tâm: ThS. Trần Anh Đức

Điện thoại/Fax: 0280 3947 551; Mobi: 0912 700 228

Email:  trananhducsave@yahoo.com.vn

anhduc@tnut.edu.vn

- Phó Giám đốc Trung tâm: ThS Bùi Ngọc Trân

Điện thoại/ Fax :              ; Mobi: 0904241926

Email: buitran@tnut.edu.vn

- Phó Giám đốc Trung tâm: Ths. Nguyễn Kim Bình

Điện thoại/Fax:           ; Mobi: 0982757286

Email: nkbinh2006@gmail.com

Tổ chức các phòng thí nghiệm

- Tổ chức thực hiện kế hoạch thí nghiệm cho sinh viên theo nội dung chương trình đào tạo Đại học của các hệ đào tạo trong phạm vi toàn trường một cách linh hoạt theo yêu cầu của người học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

- Tư vấn về nội dung trong chương trình giáo dục đại học cho phù hợp với điều kiện cụ thể của Đại học và Nhà trường. Có trách nhiệm tư vấn với Nhà trường trong việc điều chỉnh nội dung các bài thí nghiệm trong các chương trình giáo dục đại học, sau Đại học để công tác thí nghiệm ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

- Tổ chức thực hiện thí nghiệm của giáo viên, cán bộ nghiên cứu và sinh viên trong công tác học tập, nghiên cứu khoa học, chuyển giáo công nghệ, nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thí nghiệm và khả năng triển khai áp dụng sản phẩm mới vào thực tiễn sản suất, đời sống.

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ phục vụ công tác thí nghiệm, chuyển giao công nghệ cho các đơn vị thành viên, các cơ sở đào tạo cao đẳng và đại học, các cơ sở sản xuất trong tỉnh Thái Nguyên và trong khu vực (nếu có nhu cầu) và tổ chức các lớp cấp chứng chỉ nâng cao.

- Đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách thí nghiệm có kiến thức, kỹ năng cao đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục Đại học.

- Mở rộng hợp tác với nước ngoài trong công tác đầu tư, tổ chức thí nghiệm và chuyển giao công nghệ.

Phương thức hoạt động

Phương thức hoạt động của Trung tâm thí nghiệm được thực hiện theo Luật giáo dục và Điều lệ Nhà trường.