Thông báo vv tuyển sinh khóa học tiếng Hàn sơ cấp 1A (Quyển 1) và lớp nâng cao 2A (Quyển 3) dành cho học sinh, sinh viên và người đi làm