Thông báo V/v triển khai đào tạo trực tiếp kết hợp với trực tuyến