Thông báo V/v tổ chức hội thảo chương trình trao đổi sinh viên Việt Nam - Nhật Bản