Thông báo V/v tổ chức Hội nghị đối thoại với sinh viên học kỳ II năm học 2017-2018