Thông báo V/v tiếp tục lùi thời gian đến trường và đào tạo từ xa để phòng chống dịch bệnh Covid-19