Thông báo vv tiếp nhận người học trở lại trường đào tạo tập trung