Thông báo V/v thực hiện chi trả tiền học bổng, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội cho sinh viên qua thẻ ATM kể từ học kỳ 2 năm học 2017-2018