Thông báo V/v tập huấn và tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19