Thông báo V/v tăng cường đảm bảo an ninh trật tự và quản lý sinh viên nội trú để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19