Thông báo V/v kiểm tra đối chiếu danh sách SV thuộc diện chính sách Học kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên hệ đại học chính quy tập trung dài hạn