Thông báo vv khám sức khỏe định kỳ cho Cán bộ viên chức, Giáo viên