Thông báo V/v khai báo y tế đối với các trường hợp liên quan đến sinh viên được xác định là F0