Thông báo V/v đăng ký thực tập tốt nghiệp tại trường học kỳ hè năm học 2017 -2018