Thông báo V/v đăng ký cấp thẻ ra, vào cơ quan đối với xe ô tô của cán bộ viên chức và sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp