Thông báo V/v cập nhật dữ liệu tiêm vắc - xin phòng chống dịch COVID - 19