Thông báo V/v cấp giấy xác nhận cho sinh viên về vay vốn tại địa phương Học kỳ I năm 2021-2022