Thông báo Về việc tổ chức Hội thảo "Toán ứng dụng trong các ngành Kỹ thuật"