Thông báo Về việc tổ chức Hội nghị Khoa học kỷ niệm 49 năm thành lập trường