Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 09 tháng 09 năm 2018 do IIG tổ chức