Thông báo về việc tổ chức cuộc thi Olympic Cơ học cấp trường năm học 2020-2021