Thông báo về việc Thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới tại khu vực giảng đường