Thông báo Về việc thu học phí đợt 1 học kỳ 2 năm học 2019 - 2020