Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP và TOEIC ngày 09 tháng 09 năm 2018