Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 11 tháng 01 năm 2020