Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 10 tháng 05 năm 2020