Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 08 tháng 9 năm 2019