Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 04 tháng 8 năm 2019