Thông báo về việc thi TOEFL - ITP ngày 29 tháng 10 năm 2017