Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 14 tháng 10 năm 2018