Thông báo về việc nộp học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018 đối với học viên Cao học và NCS