Thông báo về việc mở cửa 2 nhà thư viện và giảng đường A9 phục vụ sinh viên tự học