Thông báo về việc lùi thời gian sinh viên tới trường và tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19