Thông báo Về việc gia hạn thời gian nộp học phí học kỳ 3 năm học 2020-2021