Thông báo Về việc đôn đốc học viên Cao học và Nghiên cứu sinh thực hiện nộp học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017