Thông báo về việc đối chiếu và bổ sung thông tin nộp học phí