Thông báo về việc đối chiếu danh sách SV thuộc diện chế độ chính sách học kỳ II năm học 2021-2022