Thông báo về việc cấp giấy xác nhận cho sinh viên về vay vốn tại địa phương Học kỳ I năm học 2022 -2023