Thông báo Về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường của NCS. Phan Thanh Hiền