Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Hồng Quang