Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường của NCS Đặng Ngọc Trung