Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Trần Thế Long