Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Lê Xuân Hưng