Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS Lê Tiên Phong