Thông báo về tiếp tục điều chỉnh kế hoạch đào tạo học kỳ 2, năm học 2019-2020