Thông báo tuyển sinh Chương trình Đào tạo cán bộ nguồn Chuyên ban của Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng hải Việt Nam (Foxcom)