Thông báo Tuyển chọn và tiến cử Kỹ sư đi làm việc tại Nhật Bản tháng 10, 11, 12/2018