Thông báo triển khai đào tạo trực tuyến trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19