Thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ cho thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt thi tháng 4 năm 2022