Thông báo tổ chức Hội thảo "Cơ hội việc làm tại Canon Việt Nam ngay sau khi tốt nghiệp"